EffsysExpand

EFFSYS EXPAND var ett forskningsprogram där industrin, högskolor och statens energimyndighet samverkade för forskning, utveckling och innovation inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. Programmets totala budget uppgick till 96 miljoner kronor där energimyndigheten bidrog med 48 miljoner kronor. Programmet löpte över tidsperioden 2014-09-01 till 2018-09-01.

Fullständig Programbeskrivning

Programmets projekt och dess slutrapporter hittar ni nedan. Länk till programmets hemsida finner ni här.

En sammanfattning av flertalets av programmets projekt finns här.

P01 Magnetokaloriska kylprocesser för konsumentprodukter

Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare Behzad Abolhassani Monfared, KTH

Slutrapport

P02 Absorptionsprocess med energilagring –processförbättring med kompressor

Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare, KTH

Slutrapport

P03 Adsorberande korrosionsinhibitorer, gröna korrosionsinhibitorer och alternativa köldbärare för indirekta kylsystem

Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare Monika Ignatowicz, KTH

Slutrapport

P04 Morgondagens energieffektiva livsmedelsbutik

Projektledare Samer Sawalha
Utförare Mazyar Karampour, KTH

Slutrapport
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Appendix 4

P05 Utveckling av effektivare indirekta luftvärmepumpar

Projektledare Ola Gustafsson
Utförare SP

Slutrapport

P06 Vidareutveckling av värmepumpssystem för Nära-Noll-Energi-hus

Projektledare Caroline Haglund Stignor
Utförare SP

Slutrapport

P07 Effektivare avfrostning av luftberörda förångare

Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare KTH

Slutrapport

P08 Köldmedier med låg växthuseffekter

Projektledare Rahmatollah Khodabandeh
Utförare Pavel Makhnatch, KTH

Slutrapport

P09 Utveckling av ytbeläggningar på värmeväxlare som motverkar isuppbyggnad och nedsmutsning

Projektledare Mikael Järn
Utförare SP

Slutrapport

P10 Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk för effektivare energianvändning i butiker

Projektledare Sara Jensen
Utförare SP

Slutrapport

P11 Energieffektiv mjölkproduktion

Projektledare Jörgen Rogstam
Utförare Svensk Energi & Kylanalys AB

Slutrapport

P12 – Energilagring för ökad användning av solenergi i kommersiella fastigheter

Projektledare Elsa Fahlén
Utförare NCC

Slutrapport

P13 – Design- och reglerstrategier för högtemperaturkylning av svenska kontorsbyggnader med hjälp av direkta marklagersystem

Projektledare Saqib Javed
Utförare Taha Arghand, Chalmers

Ingen slutrapport inkommen

P14 – Effektivare förångning i smala kanaler

Projektledare Björn Palm
Utförare KTH

Slutrapport

P15 – Hybridsystem för frikyla från kompressorkylanläggningar

Projektledare Björn Palm
Utförare KTH

Projektet har avbrutits i förtid på grund av att medfinansiär hoppat av. 

P16 – Komparativ experimentbaserad utredning av prestanda och effektivitet av markkollektorer för vertikala borrhålsapplikationer

Projektledare Saqib Javed
Utförare Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektet har förlängts så att dess slutdatum ligger efter Effsys Expands slutdatum. Den slutrapport som presenteras nedan innehåller därmed inte alla slutsatser som har framkommit i projektet.

Slutrapport

P17 – Metodutveckling – Utvärdering av buller från värmepumpar

Projektledare Ola Gustafsson
Utförare SP

Slutrapport

P18 – Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem

Projektledare Hatef Madani
Utförare KTH

Slutrapport

P19 – Djupa borrhålsvärmeväxlare för bergvärmepumpar

Projektledare José Acuna
Utförare KTH

Slutrapport

P20 – Korttidslagring av energi med fasändringmaterial för effektiv integrering med värme- och kylsystem i byggnader

Projektledare Samer Sawalha
Utförare KTH

Slutrapport
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3

P21 – Bergvärmepumpar för svenska flerfamiljshus Innovativa strategier för samproduktion och värmelagring

Projektledare Hatef Madani
Utförare KTH

Slutrapport

P22 – Värme och kyla från akviferlager en inblick i framtiden

Projektledare José Acuna
Utförare KTH

Slutrapport

P23 – Värmepumpar i fjärrvärmesytem

Projektledare Markus Lindahl
Utförare SP

Slutrapport

P24 – Teknikbärare – Bästa teknologi för miljövänlig bergvärmepump

Projektledare Klas Andersson

Slutrapport

P25 – Värmepumpars påverkan på effektbalansen – Idag och i framtiden

Projektledare Erik Axelsson
Utförare Profu

Rapport VP-effekt, slutgiltig
Bilagor VP-effekt, slutgiltig