Nyheter i samband med revidering av f-gasförordningen.

Gunilla Söderström från Naturvårdsverket går igenom några av förändringarna som revideringen av den europeiska f-gasförordningen innebär och hur denna förhåller sig till den svenska. Informationen omfattar både förändringar som rör befintliga kyl- eller värmepumpsaggregat och vad som är viktigt att tänka på för nya aggregat.

Var, digitalt

När, den 8 maj klockan 9 till 10.

Kostnad, gratis    

Portal för EU utlysningar

För att erbjuda en bättre översikt av de många olika utlysningar som är aktuella på EU nivå har kommissionen tagit fram en portal. Klicka nedan och se vad som är intressant för dig.

F-gasförordningen nu publicerad

EU/573/2024 (sv) – EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014

EU/573/2024 (en) – REGULATION (EU) 2024/573 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014

F-gas förordningen publicerades den 20 februari i official journal och börjar därmed gälla från den 11 mars.

F-gasförordningen godkänd av rådet

Rådet ger grönt ljus för nya regler för att minska skadliga utsläpp från Fluorerade gaser. 
Rådet har idag antagit två förordningar för att fasa ned fluorerade gaser (F-gaser) och andra ämnen som orsakar global uppvärmning och bryter ner ozonskiktet.

Även om befintlig EU-lagstiftning redan har begränsat användningen av dessa gaser och ämnen avsevärt, kommer de nya reglerna att ytterligare minska deras utsläpp till atmosfären och bidra till att begränsa den globala temperaturökningen, i linje med Parisavtalet.

Nästa steg
Dagens omröstning i rådet avslutar antagandeförfarandet. De två förordningarna kommer nu att undertecknas av rådet och Europaparlamentet. De kommer sedan att publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Mer info
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/29/fluorinated-gases-and-ozone-depleting-substances-council-greenlights-new-rules-to-reduce-harmful-emissions/

Nationellt möte inom IEA HPT

Den 6 februari klockan 09:00 kommer Varmt & Kallts nationella team informera från IEA HPT arbete. Om du är intresserad av vad som sker och vad som är på gång eller vill påverka framtida forskning med fokus på kyl- och värmepumpar internationellt och hur Sverige deltar i detta arbete tveka inte att anmäla dig.  

Agenda

Översikt av pågående projekt, presentation från de nationella projektledarna

Återkoppling från konferensen i Nürnberg

Förslag på nytt projekt – Enhanced miniaturized components

Kommande utlysningar

Kommande möten och aktiviteter

Avslut runt klockan 11.

När: 6 februari klockan 9:00 – 11:00

Var: digitalt

Webbinarium – Nya krav på omfattande hållbarhetsrapportering i CSRD

Vilka företag ska rapportera enligt Corporate Sustainability Reporting Directive? När börjar de olika delarna av direktivet och dess rapporteringsstandarder att gälla? Vad ska ingå i rapporteringen och hur kopplar man den dubbla väsentlighetsanalysen och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) till företagets syfte och affärsinriktning? Kan dessa rapporteringsinitiativ även användas för en affärsnytta?
 
I detta webbinarium får vi hjälp från experterna Pontus Cerin – Linköpings universitet, Handelshögskolan i Stockholm – och Johan Henningsson – forever sustainable – som hjälper oss att reda ut begrepp som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) , dubbel väsentlighetsanalys och ESRS (European Sustainability Reporting Standards) och hur dessa krav kommer påverka branschen – i kontakter med intressenter i värdekedjan och i den finansiella sektorn. .

Talare: Pontus Cerin och Johan Henningsson, Forever Sustainable
När: Torsdag 14 dec  09.00 – 09.45
Var: digitalt

Energimyndigheten satsar på forskarskola med inriktning mot energisystem

Med Forskarskolan Energisystem (FoES) vill Energimyndigheten skapa expertkompetens som kan accelerera omställningsarbetet.

Utlysningen riktar sig till forskare som både vill ta fram ny kunskap om komplexa samspel i energisystemen och bidra till kompetensförsörjning inom energisystemområdet. Så du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare läs mer om Forskarskolan Energisystem.

Revision av f-gasförordningen

Parlamentet och ministerrådet har idag nått en provisorisk överenskommelse angående revision av f-gasförordningen. Nästa steg är att både parlamentet och ministerrådet godkänner den provisoriska överenskommelsen. Lagförslaget är ännu inte släppt men enligt pressmeddelanden kommer en nedfasning av mängden HFC som får säljas minskas till 15% år 2036 och en komplett utfasning av försäljningen ska ske fram till 2050.  

Överenskommelsen innehåller bland annat ett försäljningsförbud för mindre enhetsaggregat (<12KW) innehållande f-gaser med ett GWP värde över 150 från 2027 och ett totalt försäljningsförbud för dessa aggregat med f-gaser, det vill säga både HFC och HFO köldmedier, från 2032. Från 2035 innehåller överenskommelsen ett försäljningsförbud för splittar som innehåller f-gaser (HFC och HFO).  

Från 2025 och 2026 finns förbud för att använda nytt hög GWP köldmedium vid service av kylmaskiner respektive värmepumpar. Från 2030 respektive 2032 gäller serviceförbudet för hög GWP köldmedier även för återvunnit och regenererat köldmedium.

Nationellt teammöte inom IEA HPT

Den 12 september klockan 09:00 kommer Varmt & Kallts nationella team informera från IEA HPT arbete. Om du är intresserad av vad som sker och vad som är på gång eller vill påverka framtida forskning med fokus på kyl- och värmepumpar internationellt och hur Sverige deltar i detta arbete tveka inte att anmäla dig.  

Agenda

09:00

Översikt av pågående projekt

Återkoppling från konferensen i Chicago

Kommande möten och aktiviteter

Nya områden för framtida samarbetsprojekt  

                             Öppen diskussion om vilka utmaningar vi vill att HPT ska jobba med framgent  

Avslut runt klockan 11

När: 12 september klockan 9:00 – 11:00

Var: digitalt

kostnad: gratis

Ebbe Lyths stipendium

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium för hans insatser inom kyl- och värmepumpbranschen. Stipendierna delas ut i två kategorier

  • Bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH under 2023 
  • Bästa examensarbete (masternivå) inom kyl- och värmepumpande tekniker under 2023

Stipendierna är på 30 000 kronor vardera.

Utdelningen av stipendiet kommer att ske vid den årliga Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm den 16 november.

All info om hur du ansöker hittar du på KYS hemsida, här.