Varmt & Kallts forskardag

Den 16 november går Varmt & Kallts forskardag av stapeln. Under förmiddagen kommer övergången till naturliga köldmedier att belysas med fokus på de mindre kyl- och värmepumpsaggregaten. Då dessa är de som föreslagen lagstiftning först kräver ska ha ett köldmedium med låg växthuspåverkan. Under eftermiddagen breddar vi diskussion och kommer fokusera på hur energisystemet kan utvecklas, för att minska beroendet av ryska fossila bränslen samtidigt som EUs klimatpåverkan kan minskas. Det vill säga projekt och diskussioner som knyter an till EU kommissionens paket REPowerEU. Några av delarna i detta paket är mer värmepumpar, delning av energi i neutrala nät och termiska lager som öppnar möjligheten att kunna lagra energi mellan tider då de förnybara intermittenta energikällorna levererar och tidpunkten då ett behov finns. Efter projektpresentationer och diskussioner öppnar vi upp baren för fortsatt mingel. Varmt välkomna!

Agenda

Geotermiworkshop

Den 9 september arrangerade Innovationskluster Varmt & Kallt tillsammans med Energiforsks Värmekluster en heldagsworkshop om geotermi i Sverige, i Energiforsks lokaler i centrala Stockholm. Workshopen, som samlade ett trettiotal deltagare, innehöll såväl tekniska och geologiska, som ekonomiska och finansiella aspekter.

Under workshopens första halva gav Signhild Gehlin, vd på Svenskt Geoenergicentrum, en kort översikt över geotermins principer, tillämpningar och utbredning i världen, innan Jan-Erik Rosberg från Lunds universitet fick ordet för att berätta om den svenska geologin och den borrteknik och geotermiska erfarenhet som finns idag. Den svenska urberggrunden har en geotermisk gradient (temperaturökning med djupet) som ligger runt 15-18°C per kilometer, och på sina ställen kan gradienten uppgå till 20°C per kilometer. Inom geografiska områden med sedimentär berggrund (t ex i stora delar av Skåne) är den geotermiska gradienten 25-30°C per kilometer. Det innebär att om man ska nå temperaturer på 120°C behöver man borra i storleksordningen 4-7 kilometer i svensk berggrund. På de ställen där det finns sedimentär berggrund är ligger den oftast ovanpå kristallin berggrund, vilket gör att den geotermiska gradienten och hårdheten förändras med djupet i samband med övergången mellan sedimentärt och kristallin berggrund. Det senare gör att det kan vara motiverat att anpassa borrmetoden därefter.

Peder Berne från EON berättade om testborrhålsprojektet i Malmö som slutrapporterades i december 2021. Där sökte man efter 140°C temperatur för ett EGS-borrhål (Enhanced Geothermal System, där man spräcker upp berg på djupet för att öka flödeskapaciteten i berget). En viktig slutsats från projektet är att det är viktigt att utveckla tekniken för seismisk data och att kunna tolka data.

Under dagens andra halva stod fokus på ekonomiska aspekter av djupgeotermin. Emil Holmfridsson på Skellefteåkraft gick igenom hur bolaget började intressera sig för djupgeotermi som inslag i värmeproduktionen år 2015 och de kontakter man då hade med ett tyskt geotermiföretag som varit inblandat i flera europeiska geotermiprojekt, bland annat i Cornwall i Storbritannien. Under 2021-22 har Skellefteåkraft tagit fram en projektbudget som styrelsen nu ska ta beslut om. Man uppskattar att borrkostnaden utgör ca 70% av projektkostnaden, vilket betyder att forskning på effektivisering av borrningen snabbt blir lönsamt. Skellefteåkraft är ett kommunalt bolag som vill dela med sig öppet med resultaten från projektet.

Mattias Mörnesten från Baseload Capital gave en inblick i hur gröna investerare ser på geotermiprojekt i Sverige och globalt, och vilka förutsättningar som behövs för investeringar i geotermi. Generellt har man satsat på projekt där man kan nå temperaturer på 100-200°C, och man har projekt bland annat på Island och i Japan och Taiwan. De svenska elpriserna har hittills varit för låga för att det ska vara lönsamt att investera i geotermi här, uppgav Mattias.
Emina Pasic från Energimyndigheten gick igenom de forskningsfinansieringssatsningar som finns och som potentiellt kan passa för djupgeotermiska forskningsansökningar.

Ett uppföljande webbmöte arrangerat av Energiforsks Värmekluster och Varmt&Kallt den 23 september samlade ett 15-tal personer som stämde av lärdomar från workshopen och planerade för fortsatt samling, forskning och utveckling inom geotermi i Sverige.

Är du intresserad av det fortsatta arbetet kan du kontakta Svenskt Geoenergicentrum. 

Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award

Nominering för Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award är nu öppen. Priset anses av många vara ett av de finaste som går att få inom kyl- och värmepumpande teknik. Prisutdelningen sker under den IEA 14e internationella värmepumpskonferens i Chicago 2023.   

The nomination for Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award is now open and the HPT seeks candidates for the Rittinger award!

Every three years the Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award is awarded in conjunction with the International IEA Heat Pump Conference. The Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award is the highest international award in the air conditioning, heat pump and refrigeration field.

The Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award is named for Peter Ritter von Rittinger who is credited with the design and installation of the first energy-conserving heat pump system at a salt works in Upper Austria in 1855. The award highlights outstanding contributions to the advancement of international collaboration in research, policy development and applications for energy-efficient heat pumping technologies.

The awards will be presented at HPC2023 – the 14th IEA International Heat Pump Conference which will be held in Chicago, The Unites States in May 2023.

  • For more info on the award selection guidelines, list of previous awardees and to find the Rittinger Award nomination form, use this link to the HPC website here >
  • Read the HPC news article with the criteria for the awards and relevant links here >
  • Read more about the HPC2023 Conference on the homepage here >

Deadline for nomination is November 30, 2022!

Gustav Lorenzen konferensen

Årets konferens var den 15e konferensen i ordningen. Konferensen arrangeras av IIR, International Institute of refrigeration och i år återvände diskussion om naturliga köldmedium till Trondheim och SINTEF, NTNU där professor Gustav Lorentzen verkat och under 80-talet påbörjat återgången till naturliga köldmedium, i hans fall med ett speciellt fokus på koldioxid och den transkritiska cykeln. Under de återblickande presentationerna blev det tydligt vad viktigt det är med dessa visionära personer som ser vad som är möjligt och inte alla de hinder som behöver övervinnas. Bland annat visades en bild på ett koldioxidaggregat som hade visats upp för bilfabrikanter hur koldioxid skulle kunna användas som köldmedium för luftkonditionering av fordon. Problemet var bara att aggregatet var så stort att det skulle ha behövts en släpvagn för att transportera det. Så det blev inga koldioxidaggregat i bilarnas luftkonditioneringssystem direkt efter det mötet. Idag vet vi dock att koldioxid både är ett möjligt och ett lovande köldmedium för luftkonditionering av bilar, vilka bland annat VW visar i sina elektriska ID modeller. Professor Trygve M. Eikevik invigde konferensen och hälsade alla deltagare välkomna till tre fullspäckade dagar med fyra parallella sessioner där det självklart fanns utrymme för fler naturliga köldmedium som kolväten, vatten och ammoniak.

Några av de presentationer som jag deltog på och som jag tror kan vara av intresse var Daniel Colbourne som hade en historisk översikt av utvecklingen av köldmedium. Fram till 1930 innan de syntetiska fluorerade köldmedierna blev populära så användes de flesta av de naturliga köldmedium vi idag är på väg att återupptäcka. Han visade att det bara i USA år 1927 fanns en halv miljon frysar med kolväten. Det som var slående var att han inte lyckats hitta någon information om att dessa orsakade olyckor och detta trots att det i läroböcker och standarder från den tiden inte var fokus på hur kolvätenas brännbarhet skulle hanteras.     

Från Sverige presenterade Klas Andersson, Propac projektet som är en luft-luftvärmepump med 143g fyllnad av propan. Under presentationen blev det tydlig att mycket arbete åtgått för att reducera köldmediemängden, bland annat i samlingsrören i förångaren som sammanbinder mikrokanalerna. Tätt kopplat till samlingsröret visade sig även utmaningen med att få en jämn fördelning av köldmedium i mikrokanalerna vid olika driftfall i förångaren. Trots att flera frågor återstår att lösa kunde Klas visa att projektets uppsatta mål att nå samma prestanda som de produkter som idag finns på marknaden kunde mötas.

Jag själv fick äran att presentera den isobutan värmepump som vi utvecklat inom Ecopack projektet. Vi har där tagit fram en värmepump som bara använder 120 g köldmedium och därmed ligger rejält under den generella 150 g gräns som finns för A3 köldmedier i standarder som EN378 och IEC 60335-2-40. Om man håller sig under denna gräns finns inga begränsningar i form av rumsstorlek där värmepumpen får installeras eller krav på ytterligare säkerhetsåtgärder som tillexempel mekanisk ventilation.  Värmepumpen är utvecklad för att ta energi från en varm källa som ett termisk nät (15-40 ⁰C) och sedan producera tappvarmvatten eller värme till uppvärmning. Trots den låga mängden köldmedium kunde vi demonstrera en uteffekt på som mest 12 kW och hög värmefaktor (COP1) mellan 3 upp 11 beroende på driftläge.

Professor Björn Palm från KTH energiteknik presenterade hur denna värmepump kan kopplas till en större propanvärmepump, där Ecopack enheten dimensioneras till cirka 1/5 av den större. Inkopplingen går till så att det kondenserade propanet underkyls med hjälp av Ecopacks förångare. Därmed minskas förlusterna i propanvärmepumpens expansionsventil och systemets totala värmefaktor, COP ökar. Designen öppnar även upp för möjligheterna att hålla olika kondenseringstemperaturer på de två aggregaten. Tillexempel kan Ecopack enheten användas för tappvarmvatten-produktion medan det större aggregatet samtidigt tillåts hålla en lägre kondenseringstemperatur, med högre värmefaktor som resultat. Initiala testkörningar med en förångningstemperatur på propanvärme pumpen på -1 ⁰C och kondenseringstemperatur på båda aggregaten på 70 ⁰C visade en ökad värmeeffekt på 29% och en förbättrad systemvärmefaktor på 18 %.   

Under de tre presentationerna av de svenska projekten blev det återigen tydligt hur stor påverkan Professor Eric Granryd haft för de stora framsteg som ovanstående projekt kunde visa, jag vågar påstå att Sverige är världsledande här! Inte bara initierade Eric, Ecopack projektet och var aktivt i både detta och Propack. Därtill har den forskning som pågått under decennier på KTH energiteknik där Eric varit inblandad i bland annat med en framsynt fokus på lägre köldmediefyllning lagt grunden till dessa framsteg. Kort sagt kan man konstatera att Eric och hans energi och värme kommer vara saknad.     

Från Deutsche Umwelthilfe deltog Christene Lützkendorf och skakade om publiken genom att sätta fingret på den akuta klimatkris vi befinner oss i. Hon berättade om deras arbete att skydda miljön genom att arbeta för att uppsatta miljömål, tillexempel 2 ⁰C målet i Parisavtalet, ska uppnås. Ett av de redskap de arbetar med är att dra lagstiftare, stater och företag som inte uppfyller ingångna avtal så som Parisavtalet till domstol. Bland annat har de lyckats visa att skydd av klimatet är grundlagsskyddat (Klimaschutz ist Grundrechtschutz) i Tyskland och att staten därmed skyndsamt enligt lag är skyldig att uppnå klimatneutralitet. Hon fick frågan om de stämt något företag på grund av den klimatpåverkan som fluorerade köldmedier har och svarade att de ännu inte gjort så, men tillade att om de ser att företag bryter mot avtal som de är skyldiga att följa så är ett åtal definitivt en möjlig åtgärd från dem eller någon annan NGO (miljöorganisation) för att skydda miljön.

Från EIA, Enviromental Investigation Energy presenterade Sophie Geoghegan deras arbete mot kortlivade växthusgaser så som metan och fluorerade köldmedier. Många av de tillslag mot illegal införsel av f-gaser i Europa kan vi tacka EIA för. På konferensen gick igenom den lista som de har sammanställt på produkter som både är energieffektiva och använder naturliga köldmedier. Ni hittar listan på Cooltechnologies.org.

Från Atmosphere presenterade Marc Chasserot de fluorerade köldmediernas utveckling från CFC som bryter ner ozonskiktet till HFC som är starka växthusgaser och nu HFO som försurar vårt dricksvatten. Han var tveksam till hur lyckat Montreal protokollet och Kigalli tillägget till detta varit där vi bara har lyckats byta ett problem till ett annat genom att tillåta modifieringar av de fluorerade köldmedierna. Han introducerade uttrycket clean cooling där naturliga köldmedier används som kan ställas mot dirty cooling med syntetiska fluorerade köldmedier. Jämfört med många av de andra presentationerna så var budskapet både lätt att förstå och lätt att komma ihåg. Med den tekniska publiken kom dock så klart frågan om man inte skulle ta med uppvärmning eller värmepumpar i uttrycket, clean cooling. Marc responderade att för honom ingår värmepumpar i kyltekniken. Frågan i sig tycker jag visar på problemet forskarsamhället har att kommunicera till allmänheten och politiker där det sällan (läs aldrig) finns intresse eller utrymme att fördjupa sig i perifera frågor vilket märkligt nog valet av köldmedium för de allra flesta är.          

Detta var ett litet axplock av de många presentationer som hölls i Trondheim. Mer info om konferensen finns på sintef.no/projectweb/gustavlorentzen_2022/ och artiklarna går att finna på iifiir.org/en/fridoc/

Call for abstracts 14th IEA Heat pump Conference

Dear All,

The upcoming conference offers an excellent meeting place and will serve as a forum to discuss the latest heat pumping technologies and applications and to exchange knowledge in research, market, policy, and standards information on related topics. Exhibitions will be held at the conference, to share products and technologies.

Call for abstracts – Submission for HPC 2023 – 14th IEA Heat Pump Conference
Please submit your abstracts (250 words maximum) covering the conference theme “Heat Pumps – Resilient and Efficient,” on the conference website. The abstracts will be screened by an appropriate Regional Coordinator and authors will be advised of acceptance. The conference theme will address the key technical challenges associated with providing clean, efficient, and secure energy systems.

Deadline: May 15 Extended to May 31, 2022

The conference papers will be available to the conference participants when the conference starts and conference proceedings will be compiled and made openly available for them shortly after the conference. Moreover, all conference papers will be openly available, free of charge, in the HPT TCP Publication database three months after the conference. More information about HPC2023 can be found on the Conference homepage or in the attached Conference flyer.

Proceedings from the last Conference in Jeju

As a service HPT TCP present all proceedings (full papers) from the last conference, free of charge. You find them all in the HPT Publication database https://heatpumpingtechnologies.org/publications/

Highlights from the 13th Heat Pump Conference

Please find the highlights of the 13th Heat Pump Conference summarized in Magazine no 2/2021

HPT TCP – årsredovisning

The Technology Collaboration Program on Heat Pumping Technologies av IEA (HPT TCP) årsrapport för 2021 är nu publicerad och kan laddas ner.

Årsredovisningen beskriver programmets arbete under 2021, information om projekten inom HPT TCP och höjdpunkterna från 2021. Länk till årsrapporten.

Restriktioner för högfluorerade ämnen (PFAS)

European Chemicals Agency har precis lagt fram sitt förslag angående restriktioner för placerande på den europeiska marknaden av PFAS ämnen dit flertalet av de syntetiska fluorerade köldmedierna hör. Förslaget finns att finna här. Förslaget är framtaget av Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland.

Mer bakgrundsinformation om köldmedier finns här.

Sök Ebbe Lyths stipendium – vinn 30 000 kr!

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium för hans stora insatser inom kyl- och värmepumpbranschen. Stipendierna delas ut i två kategorier

I länkarna ovan hittar du all information om hur du går till väga för att ansöka om ett stipendium.

Stipendierna är på 30 000 kronor vardera.

Utdelningen av stipendiet kommer att ske vid den årliga Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm den 17 november.

Ansökan skickas till info@kys.se

Senast den 1 oktober behöver din ansökan vara inne. Lycka till!

Om du har några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta Viktor Ölén, viktor.olen@skvp.se.