F-gasförordningen nu publicerad

EU/573/2024 (sv) – EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014

EU/573/2024 (en) – REGULATION (EU) 2024/573 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014

F-gas förordningen publicerades den 20 februari i official journal och börjar därmed gälla från den 11 mars.